Открыт тур подачи проектов: Развитие гражданской активности жителей Нарва-Йыэсуу.

Narva-Jõesuu kodaniku aktiivsuse tõstmine

JUHISED TAOTLEJATELE JA PROJEKTI ELLUVIIJATELE

Projektide finantseerimist ja tingimusi toetab programm Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF).

1. Eesmärgid

ACF-i üldine eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ning suurendada kodanikuaktiivsust ja haavatavate rühmade mõjujõudu. Programmi kaudu rahastatavad projektid peavad panustama järgmiste tulemuste saavutamisse:

  1. Tugevam demokraatlik kultuur ja suurem kodanikuteadlikkus;
  2. Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele;
  3. Haavatavate rühmade suurem mõjujõud;
  4. Vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus.

Läbivate teemadena toetatakse programmi raames järgmisi väljundeid:

  • noorte kaasamine;
  • vabakonna võimekuse ja jätkusuutlikkuse tugevdamine;
  • vähemsoodustatud piirkondade ja sihtrühmadeni jõudmine;
  • kultuuridevahelise mõistmise parandamine, eelkõige rahvusvähemuste puhul.

Nimetatud väljunditega võib arvestada projekti ülesehitusel, kaasates kas ise või tehes koostööd vastavat kompetentsi või sihtrühma kaasava partnerorganisatsiooniga.

Programmi läbivateks põhimõteteks on ühised väärtused – inimväärikus, vabadus, demokraatia, õigusriik ja inimõiguste, k.a. vähemuste õiguste austamine.

2. RAHASTAMINE

Toetust võivad saada nii Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised isikud kui ka eraisikud. Fondi kogusumma on 10 000 eurot. Toetused jäävad vahemikku 300–1000 eurot ja projektiperioodi kestus on 1-4 kuud.  

Abikõlblikud kulud

Toetuse määr on kuni 100% projekti abikõlblikest kuludest ja minimaalne omafininsering on 10%.

Kaasfinantseering on lubatud nii rahana kui ka mitterahalise panusena vabatahtliku töö vormis. Mitterahaline panus võib moodustada projekti kaasfinantseeringust kuni 100%. Mitterahalise panuse tohib teha üksnes projekti elluviija ja/või projektipartneriks olev valitsusväline organisatsioon. Antud konkursi raames on vabatahtliku töö väärtuseks vahemik 5,16 EUR/h ja 13,25 EUR/h olenevalt töö iseloomust.

Abikõlbmatud kulud on näiteks:

• maa või kinnisvara ostuga seotud kulud;

• tagastatav käibemaks;

  • tööjõukulud;

• teistest allikatest kaetavad kulud; jne.

3. TEAVITAMINE

4. HINDAMISKRITEERIUMID

Hindamiskriteeriumitega on võimalik tutvuda juhistes taotlejatele ja projekti elluviijatele, mis asub acf.ee lehel.

• Projekti kooskõla programmi eesmärkidega 25%

• Tegevuskava 20%

• Mõju 15%

• Jätkusuutlikkus 10%

• Teabevahetus 5%

• Eelarve 10%

• Taotleja (ja partneri) kogemused ja võimekus 13%

• Lisaväärtused 2%

 Kokku 100%

5. RAHASTATAVATE PROJEKTIDE VÄLJAVALIMINE

1. tehniline hindamine, st administratiivsetele ja abikõlblikkuse nõuetele vastavuse kontroll;

2. sisuline hindamine, mille viivad läbi sõltumatud eksperdid;

3. valikukomisjoni poolne ülevaatus;

4. WILDSTREAM nõukogu lõplik otsus projektide rahastamise kohta.

Kogu valikuprotsess võtab aega keskmiselt 2-3 nädal , seega projektiperioodi alguseks võiks planeerida august algust.

NB! Hiliseim projekti lõppkuupäev on 30.11.2023.

Lõpparuanne esitatakse 30 päeva jooksul pärast projekti lõppkuupäeva möödumist.

6. TAOTLUSE ESITAMINE

Digitaalselt allkirjastatud taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil info@wildstream.ee hiljemalt 10.07.2023 kell 23.59 Eesti aja järgi. Projektitaotlust saab esitada kahes keeles: vene ja eesti keeles.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - AEF_logo__1_-1024x267.jpg
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - Active-citizens-fund@4x-1024x359.png
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - vabauhenduste-liidu-logo-800.png