The charter

MTÜ WILDSTREAM

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. MTÜ WILDSTREAM (edaspidi WILDSTREAM) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1.2. Nimi on MTÜ WILDSTREAM ja asukoht on Vana-Olgina 7, Olgina alevik, NarvaJõesuu linn.

1.3. WILDSTREAM on sõltumatu oganisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.

1.4. WILDSTREAM tegevuse üldeesmärk on anda formaalhariduslikud põhiteadmised, kutse- ja sotsiaalsed oskused ning valmistada noori ette ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamiseks ja ühiskonnas hakkamasaamiseks.

1.5. WILDSTREAM eesmärgid on:

1.5.1. Ida-Virumaa noorte huvide, vajaduste ja arvamuste esitamine

avalikkuses ja asutustega suheldes;

1.5.2. noortepoliitika ja hariduspoliitika arendamisele kaasaaitamine; hariduskvaliteedi ja õpikeskkonna parandamine ning õpimotivatsiooni tõstmine;

1.5.3. noorte arendavaks tegevuseks tingimuste loomine;

1.5.4. noorte teavitamine hariduselust Eestis ja maailmas.

1.6. Oma eesmärkide saavutamiseks viib WILDSTREAM ellu järgmisi tegivusi:

1.6.1. noorte informeerimine hariduspoliitikast ja vastavast seadusandlusest ning nende kaasamine aruteludesse hariduselu probleemide üle läbi konverentside, seminaride, piirkondlike ümarlaudade. Kasutatakse ka teisi koostöövorme;

1.6.2. noorte hivide kaitsmine riikliku hariduspoliitika otsustamisel läbi pöördumiste valitsuse- ja teiste võimuorganite poole, kaasamisüritustel osalemise, pöördumistel avalikkuse poole. Kasutatakse ka teisi mõjutamisvõimalusi;

1.6.3. noorte arendamine koolituste ja konsultatsioonide ning informatsiooniliste tugimeetmete kaudu.

1.6.4. WILDSTREAM teeb koostööd Eesti Vabariigi ja teiste riikide samalaadsete ühendustega.

1.6.5. WILDSTREAM annab välja ja trükis avaldada tegevust kajastavaid sõnumeid, reklaamvoldikuid ja muid trükiseid.

1.6.6. WILDSTREAM korraldab üritusi, mis ei ole vastuolus põhikirja ning Eesti Vabariigi seadustega.

2. WILDSTREAM LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

2.1. WILDSTREAM liikmeks võib astuda iga õpilasesinduse kooli, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustab WILDSTREAM eesmärkidega ning on nõus täitma WILDSTREAM põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

2.2. WILDSTREAM liikmetesse arvestamiseks peab õpilasesindus esitada kirjalikku avaldust WILDSTREAMsse.

2.3. Kõik liikmed võivad välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

2.4. WILDSTREAM juhatus võib välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks wildstream eesmärgile või põhikirjas esitatut eiravaks.

2.5. WILDSTREAM juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. WILDSTREAM liikmetel on õigus:

3.1.1. võtta osa kõigist WILDSTREAM korraldavatavatest WILDSTREAMst

3.1.2. võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust

3.1.3. saada teavet WILDSTREAM tegivuse kohta

3.1.4. astuda WILDSTREAMst välja

3.1.5. olla valitud WILDSTREAM juhtorganitesse

3.2. WILDSTREAM liikmetel on kohustus:

3.2.1. tunnustada WILDSTREAM eesmärke ning järgida WILDSTREAM tegivuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid

4. ÜLDKOOSOLEK

4.1. WILDSTREAM kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Igal WILDSTREAM liikmel on üks hääl.

4.2. Üldkoosoleku pädevus:

4.2.1 töökava ja põhidokumentide kinnitamine

4.2.2 ajutiste ja alaliste toimkondade määramine ja tagasikutsumine

4.2.3 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste ogranite pädevusse

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% ikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.

4.4. WILDSTREAM üldkoosolek peetakse vähemalt kaks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui WILDSTREAM juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 WILDSTREAM liikmeist palub põhjendatult juhatusel seda teha.

4.5. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat emme üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja –kohast ning päevakorrast.

4.6. WILDSTREAM liige või volitada teist WILDSTREAM liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.

4.7. Juhtudel, millist kohta allpool või seaduses pole sätestud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud liikmetest.

4.8. Kui vähemalt üks kolmandik hääleõguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salja.

4.9. WILDSTREAM koosolekud protokollitakse.

5. WILDSTREAM JUHATUS

5.1. WILDSTREAM igapäevast tegevust juhib ja WILDSTREAM esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt üks liige.

5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:

5.2.1. igapäevategevuse korraldamine

5.2.2. tegevuskava ja eelarve koostamine

5.2.3. majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine

5.2.4. vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele

5.2.5. WILDSTREAM ja partnerite koostöös aktiivne osalemine

5.3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kuitema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud WILDSTREAM liikmetest. Juhatus valitakse neljaks aastaks.

5.4. Juhatus esindab kõigis õigustoimingutes.

5.5. WILDSTREAM võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.

5.6. Juhatuse liikme võib WILDSTREAM üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

5.7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

5.8. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.

5.9. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt WILDSTREAM palgalised töötajad.

6. MAJANDUSTEGEVUS

6.1. WILDSTREAM majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse auanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne WILDSTREAM korralist koosolekut.

6.2. Transpordikulutuste hüvitamine toimub vastavalt esitatud avaldusele transpordikulutuste hüvitamiseks. Kulud hüvitatakse arve alusel ning makstakse välja faktiliselt kulutatud summast (arvestades keskmist auto kilomeetri kütusekulu )

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

7.1. WILDSTREAM ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

7.2. WILDSTREAM likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratudisik.

7.3. WILDSTREAM lõpitamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alleajäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalikõiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Põhikiri on vastu võetud 15.01.2021

Asutajad: Artjom Poljak