Этический кодекс

EETIKAKOODEKS

MTÜ WILD STREAM EETILISE TEGEVUSE PÕHIMÕTTED

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. Ühendusel MTÜ WILD STREAM on selge ja arusaadav missioon. Ühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

2. Ühendus MTÜ WILD STREAM väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Ühendus  kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.

3. Ühendus MTÜ WILD STREAM kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.

4. Ühendus MTÜ WILD STREAM peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.

5. Ühendus MTÜ WILD STREAM püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.

6. Ühendus MTÜ WILD STREAM, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

7. Ühendus MTÜ WILD STREAM ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

9. Ühendus MTÜ WILD STREAM ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

10. Ühendus MTÜ WILD STREAM kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

11. Ühendus MTÜ WILD STREAM lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

12. Ühendus MTÜ WILD STREAM annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

13. Ühendus MTÜ WILD STREAM peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

14. Ühendus  MTÜ WILD STREAM avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

15. Informatsioon Ühendus MTÜ WILD STREAM missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.

16. Ühendus  MTÜ WILD STREAM suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

17. Ühendus MTÜ WILD STREAM on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

18. Ühendus MTÜ WILD STREAM on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

19. Ühendus MTÜ WILD STREAM ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

20. Ühendus MTÜ WILD STREAM peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

21. Ühendus MTÜ WILD STREAM austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

22. Ühendus MTÜ WILD STREAM tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

23. Ühendus MTÜ WILD STREAM ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.